Simon Holliday

Egyptian Grasshopper, Totana, Spain, September 2011

Egyptian Grasshopper, Totana, Spain, September 2011